Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Czy szkoły w Toruniu są gotowe na rozpoczęcie nowego roku w dobie pandemii?

Facebook

Łącznie 24 751 uczniów wróci 1 września do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w naszym mieście.

Dyrektorzy placówek oświatowych przygotowali właściwe procedury bezpieczeństwa. Rozwiązania zostały wprowadzone podczas kilkukrotnych narad, w których udział wzięli także dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji UMT.

Rozmawialiśmy o warunkach funkcjonowania placówek oświatowych w trakcie pandemii i o zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim – nie tylko podmiotowi działalności każdej placówki oświatowej, jakim jest uczennica i uczeń, ale także paniom i panom uczącym oraz pracownikom administracji i obsługi

– wyjaśnia prezydent Michał Zaleski.

Jakie wytyczne zostały opracowane podczas tych spotkań?

  • Do szkoły, placówki mogą przychodzić jedynie pracownicy i uczniowie bez objawów chorobowych oraz których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  • Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodząc do szkoły, muszą dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.
  • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia.
  • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
  • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

Prezydent Torunia podkreślił również istotną rolę kontaktu szkoły z rodzicami. Dzięki niemu możliwe będzie szybkie reagowanie w sytuacjach, kiedy pojawi się podejrzenie zakażenia wirusem.

Toruńskie placówki otrzymały z Ministerstwa Edukacji Narodowej 46 800 sztuk maseczek oraz blisko 14 l dezynfekcji. Dystrybucją zajmuje się toruński magistrat.

Ten rok szkolny będzie normalnym rokiem szkolnym – takie założenie trzeba przyjąć niezależnie od sytuacji epidemicznej. Trzeba będzie realizować cele statutowe każdej z placówek, cele programowe wynikające z programów nauczania. W związku z tym istotne jest, aby takie podejście dominowało w myśleniu w pracy z dziećmi i młodzieżą

– mówił Prezydent Torunia.

Okres wakacyjny został wykorzystany na przeprowadzenie remontów i modernizacji w wielu placówkach. Plan podziału środków na remonty bieżące obejmuje 65 obiektów oświatowych (łącznie 112 zadań remontowych).

Przedszkola miejskie oraz oddziały przedszkolne mieszczące się w budynkach szkół podstawowych działają od maja 2020 r. z różnym stopniem napełnienia, zgodnym z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Według danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, w roku szkolnym 2020/2021 do 205 oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 4740 dzieci.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2021-11-27