Radio Gra Toruń Home

Moje Miasto Moje Radio • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Magia Świąt! [KONKURS]

Facebook

Razem z Eliza Jubiler mamy dla was wyjątkowy konkurs!

Do wygrania jest przepiękny, złoty naszyjnik-celebrytka.

Wystarczy, że w komentarzu w poście konkursowym odpowiecie na pytanie: Co wyjątkowego zdarzyło Wam się podczas Świąt Bożego Narodzenia?

Na odpowiedzi czekamy do piątku 20 grudnia do godz. 12:00. Zwycięzcę ogłosimy po godz. 14:00 tego samego dnia.

REGULAMIN KONKURSU „Magia Świąt”

 • 1. Postanowienia ogólne
  Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, oraz zasady przeprowadzania Konkursu Magia Świąt z Eliza Jubiler!” na profilu Radio GRA Toruń na portalu społecznościowym Facebook.com. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed przystąpieniem do konkursu. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie konkursu. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani administrowany przez portal Facebook. Informacje podawane przez uczestników konkursu są informacjami podawanymi organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu przez organizatora.
  1.Organizatorem Konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!”jest Radio GRA Toruń z siedzibą w Toruniu przy Szosie Chełmińskiej 166.
  2. Konkurs „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” jest przeprowadzany przez Organizatora w ramach portalu społecznościowego Facebook.com („Serwis facebook”)
  3. Na potrzeby Konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” przyjmuje się następujące definicje:
  3.1.Konkurs „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” – akcja mające na celu promowanie usług Organizatora lub działań i idei wspieranych przez inne podmioty;
  3.2.„Nagroda” – nagroda opisana w rozdziale 4.1 Regulaminu;
  3.3.„Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie Kreatywnym spełniająca wymagania wskazane w rozdziale 2 Regulaminu;
  3.5. „Wpis Konkursowy” – zamieszczony przez Organizatora na profilu Wpis z informacją o Konkursie „Magia Świąt z Eliza Jubiler!”,
  3.6. „Zadanie Konkursowe” – opisane we Wpisie Konkursowym;
  3.7. „Zwycięzca” – Uczestnik będący autorem najciekawszego lub prawidłowego rozwiązania Zadania Konkursowego i zdobywcą Nagrody.§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie „Magia Świąt z Eliza Jubiler!”.
  1. Udział w Konkursie „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” oraz udostępnianie danych, związane z uczestnictwem jest nieodpłatne i dobrowolne.
  2. W Konkursie „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
  3. Z zastrzeżeniem ust. 2, w Konkursie „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” mogą brać udział osoby fizyczne, które:
  3.1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  3.2. posiadają konto osobiste w Serwisie Facebook („Profil”), założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook; dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem Serwisu Facebook.
  4. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą wypełnienia Zadania Konkursowego poprzez publikację na profilu Organizatora pod Wpisem Konkursowym odpowiedzi na Zadanie Konkursowe opisane we Wpisie Konkursowym przez Organizatora.
  5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

  §3 Zasady i przebieg konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!”.
  1. Konkurs „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Nagroda przyznana będzie przez Organizatora za najciekawsze wykonanie Zadania Konkursowego określonego w treści Wpisu Konkursowego zamieszczonego na profilu Radio GRA Toruń przez Organizatora. Przy ocenianiu pracy, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność.
  3. Nagroda będzie przyznawana po zakończeniu Konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!”.
  4. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w Konkursie „Magia Świąt z Eliza Jubiler!”.
  5. Informacja o wygranej będzie publikowana w formie komentarza informującego o wygranej pod Postem Konkursowym.

 1. Czas trwania Konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” do 20.12.2019 do godz. 12:00
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
  8. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy regulamin.§4 Zwycięzcy i Nagrody
  1. Nagrodą w Konkursie jest: złoty naszyjnik ufundowany przez Eliza Jubiler, próba 585, widoczny za zdjęciu w Poście Konkursowym.
 3. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi 20.12.2019 po godzinie 14:00.
  3. Po wyłonieniu Zwycięzcy Organizator w ciągu jednego dnia roboczego skontaktuje się nim w celu ustalenia sposobu przekazania Nagrody. Kontakt nastąpi w formie komentarza pod wpisem Zwycięzcy zawierającym rozwiązanie Zadania Konkursowego lub wiadomości prywatnej przesłanej przez administratora profilu.
  4. Gdy Organizator nie otrzyma w terminie dwóch dni roboczych odpowiedzi mailowej lub wiadomości prywatnej na wpis powiadamiający o wygranej, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego Zwycięzcę.
  5. Nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Radia GRA przy Szosie Chełmińskiej 166 w Toruniu w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Organizatora odpowiedzi zwrotnej.
  6. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.
  7. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody.§5 Prawa i obowiązki Organizatora.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców w Serwisie Facebook pod kątem zgodności ich postępowania z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca taki traci prawo do Nagrody, a Nagroda zostanie przekazana kolejnemu Zwycięzcy.
  2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działaniach sprzecznych z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu poprzez naruszenie praw autorskich, innych praw własności intelektualnej lub dóbr prawem chronionych. W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!”, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. W ramach niniejszej procedury decyzje Komisji są ostateczne.
  3. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie „Magia Świąt z Eliza Jubiler!”.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  4.1. biorą udział w Konkursie „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook;
  4.2. biorą udział w Konkursie „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook;
  4.3. prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w prawa i dobra prawem chronione osób trzecich;
  4.4. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek;
  4.5. używają zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont w Serwisie Facebook. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw pozostają bez wpływu na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.

  §6 Dane osobowe.
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” prowadzonym na profilu Organizatora w serwisie Facebook jest Radio GRA Toruń

 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!”, a w szczególności w celu wyłonienia Zwycięzców i wydania im Nagród. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do nich i ich poprawiania.§7 Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres reklama@gra.fm w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!”, w przeciwnym razie reklamację nie będą rozpatrywane.
  2. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pocztą elektroniczną.
  3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Komisję Konkursową.
  4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w sprawach dotyczących Konkursu, „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” Uczestnik poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo do dochodzenia roszczeń przez sądem.
  §8 Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu
  1. Wszelkie informacje o Konkursie „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
  2. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie profilu Radio GRA Toruń w serwisie Facebook.

  § 9 Przeniesienie praw autorskich
  1.Akceptacja regulaminu Konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” oznacza, że Uczestnik niniejszego konkursu przenosi na Organizatora konkursu prawa do udostępniania, kopiowania, odsprzedawania, modyfikowania treści i grafik zawartych w pracach konkursowych udostępnionych na na profilu Radio GRA Toruń na portalu społecznościowym Facebook.com.
  2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie.
  3. Organizator konkursu „Magia Świąt z Eliza Jubiler!” nabywa majątkowe prawa autorskie do prac konkursowych udostępnionych na profilu Radio GRA Toruń na portalu społecznościowym Facebook.com. w zakresie utrwalania techniką cyfrową, powielania, udostępniania oraz dysponowanie prawami do kodu źródłowego strony (pola eksploatacji).

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2021-01-16