Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Polityka Prywatności

  Facebook

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółki Multimedia Sp. z o.o.; Al. Waszyngtona 1; 30-204 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003445, NIP: 677-10-04-602, REGON 350739197. (dalej jako „Spółka”)

I. Informacje ogólne.

 1. Polityka prywatności przedstawia w jaki sposób Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisów.
 2. Przez Serwisy należy rozumieć strony www Spółki, w szczególności stronę internetową gra.fm wraz z podstronami, a także aplikacje mobilne.
 3. Polityka prywatności nie ma zastosowania jeżeli dla danej strony internetowej lub oferowanej usługi wprowadzono szczególne zasady prywatności lub oświadczenia o prywatności.
 4. Polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. W każdym wypadku wprowadzenia takich zmian, na tej stronie opublikowana zostanie nową wersję polityki prywatności.
 5. Kontakt ze Spółką jest możliwy
  – w formie pisemnej na adres: Multimedia Sp. z o.o., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków
  lub
  – drogą e-mail na adres it@gra.fm

II. Ochrona prywatności.

 1. Spółka gwarantuje użytkownikom Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Spółka w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników.
 3. Spółka umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednakże w niektórych przypadkach, dla skorzystania z oferowanych przez Spółkę usług (np. konkursów, newsletterów) lub nawiązania kontaktu wskazane lub wymagane jest dokonanie rejestracji lub podanie danych osobowych poprzez wypełnienie udostępnionych formularzy.
 4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  a. po uprzednim uzyskaniu zgody użytkowników, w celu świadczenia danej usługi,
  b. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację użytkowników Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

III. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka.
 2. Jeżeli dla określonej usługi (np. konkursu) administratorem danych osobowych jest inny podmiot wówczas informacja taka zostanie podana w dotyczącym tej usługi regulaminie (np. regulaminie konkursu), a także pod każdym formularzem rejestracyjnym/zgłoszeniowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)
 4. Informacje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych i przysługujących prawach zamieszczone są w niniejszej Polityce prywatności, a także podawane pod każdym formularzem zgłoszeniowym/rejestracyjnym
 5. Spółka przetwarza dane udostępniane przez użytkowników w formularzach internetowych, np. formularzu kontaktowym, formularzu konkursowym, formularzu rejestracyjnym. Dane te są uwidoczniona na powyższych formularzach i uzupełniane samodzielnie przez użytkowników.
  Ponadto, w związku ze świadczeniem usług Serwisu jako portalu internetowego Spółka przetwarza tzw. dane internetowe, które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacje: odwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce w tym jego lokację, czas wizyty oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Spółkę, atrybuty kampanii marketingowych, adres źródła wejścia, które odesłało użytkownika do monitorowanej witryny internetowej.
 6. Spółka przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają przedłużenia tego okresu (np. rozliczenia podatkowe, dochodzenie roszczeń, postępowania reklamacyjne). Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni. Dane zawarte w plikach cookies przechowywane są średnio przez okres 60 dni z wyjątkami opisanymi w polityce cookies.
 7. W zależności od celu i sposobu udostępnienia danych osobowych, są one przetwarzane przez Spółkę na jednej z następujących podstaw prawnych:
  a. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – ta podstawa ma zastosowanie m.in. wówczas, gdy kontaktujesz się ze Spółką przy wykorzystaniu formularza internetowego lub zaznaczasz w oknie wyboru zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, które dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – ta podstawa ma zastosowanie np. kiedy korzystasz z usług świadczonych na umowy zawartej w sposób wyraźny lub dorozumiany (np. poprzez niezwłoczne przystąpienie do jej wykonania);
  c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – ta podstawa ma zastosowanie np. przy realizacji konkursów;
  d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ta podstawa obejmuje m.in. działalność w zakresie marketingu własnego Spółki, o ile nie pozyskała ona w tym celu odrębnej zgody użytkownika. Ponadto, dane internetowe są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej, a także dla celów analitycznych. Łączymy Twoje dane z informacjami o innych użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie funkcjonalności oferowanych usług do potrzeb użytkowników, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty programowej oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.
 8. Spółka może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, także spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Powyższe przekazanie może nastąpić w wypadkach prawnie dopuszczalnych na rzecz zaufanych podmiotów w celach związanych ze świadczeniem przez Spółkę usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Spółka zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
  W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
  Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. Spółka dba w związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

IV. Prawa użytkownika związane z ochroną danych osobowych.

 1. Każdy, kto podał Spółce swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
  a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (I) o celach przetwarzania danych, (II) o kategoriach przetwarzanych danych, (III) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Spółka ujawniła lub którym ma zamiar ujawnić dane, (IV) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (V) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (VI) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
  b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Spółka ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (I) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (II) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (III) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (IV) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (I) użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, (II) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (III) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
  e. wniesienia sprzeciwu:
  – wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Spółki (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Spółka nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Spółce do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (I) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (II) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (III) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Spółkę obowiązku prawnego;
  – wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Spółka nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tym celu;
  f. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Spółce oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (I) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (II) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 2. Prawa, o których mowa w pkt. 1 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
  – w formie pisemnej na adres: Multimedia Sp. z o.o., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków
  lub
  – drogą e-mail na adres it@gra.fm
  Spółka umożliwia również wycofanie zgody na cele marketingowe oraz realizację prawa do wniesienia sprzeciwu poprzez wybranie automatycznej opcji „Wypisz” dostępnej przy formatce rejestracyjnej/zgłoszeniowej w ramach, której nastąpiło przekazanie danych.
 3. Korzystając ze swoich praw pamiętaj, że realizacja Twojego żądania może wymagać weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 4. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania Spółka udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z jego zgłoszeniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 5. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Spółka może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy prawa przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ustanowionego na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

V. Partnerzy Spółki.

Poniżej prezentujemy listę naszych partnerów technologicznych, którzy dzięki wykorzystaniu plików cookies lub innych podobnych technologii, zbierają informacje o zachowaniu użytkownika na stronach internetowych lub aplikacjach Spółki i przetwarzają je w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy dopasowanej do preferencji użytkownika lub udostępniają te informacje innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. O zasadach wykorzystywania przez naszych partnerów plików cookies lub innych podobnych technologii, a także o stosowanych mechanizmach opt-out (wycofania zgody), można przeczytać w ich politykach prywatności (cookies) znajdujących się na stronach internetowych, do których linki znajdują się w prawej kolumnie tabeli.

Lista Partnerów

Nazwa Partnera/usługa Linki
Grupa RMF https://www.gruparmf.pl/polityka-prywatnosci
INTERIA.PL https://prywatnosc.interia.pl/
Content stream (Netsprint S.A.) http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/
Adsearch (Netsprint S.A.) http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/
Adx (Google.com) https://policies.google.com/privacy
Adsense (Google.com) https://policies.google.com/privacy
AFS (Google.com) https://policies.google.com/privacy
Revcontent https://faq.revcontent.com/customer/en/portal/articles/2703838-revcontent-s-privacy-and-cookie-policy
Plista https://www.plista.com/pl/about/privacy/
Sarigato Sp. Z o.o./Sataku http://www.sarigato.com/
Imagine The Future http://www.imaginethefuture.com/
TEN http://www.imaginethefuture.com/
Sales & More SA https://salesmore.pl/
Gemius/AdOcean https://gemius.pl
comScore https://www.comscore.com/
AdPrime http://adprime.pl
Tradedoubler http://www.tradedoubler.com/pl/
MOAT https://moat.com
DoubleClick https://www.doubleclickbygoogle.com/
Mobime Sp. Zo.o. http://www.mobi-me.pl/
Adrino http://www.adrino.pl/
8seconds https://8seconds.net/
Xaxis https://www.xaxis.com/
Google https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
1trn https://1trn.com/privacy.php
22-Visions http://www.universalmediasolutions.net/DataPrivacy
2KDirect Inc. https://www.ipromote.com/privacy-policy/
[24]7.ai (successor to EngageClick) https://www.247.ai/privacy-policy#gdpr_compliance
A1 Media Group http://www.a1mediagroup.jp/privacy-policy
A1platform https://www.a1platform.co.kr/privacy
Aarki http://corp.aarki.com/privacy
abilicom https://contactimpact.de/datenschutz
Acuityads https://www.acuityads.com/privacy-policy/
Adacado https://www.adacado.com/privacy-policy-april-25-2018/
Adadyn http://www.adadyn.com/privacypolicy.html
Adara Media https://adara.com/2018/04/10/adara-gdpr-faq/
Adbalancer https://www.adbalancer.com/datenschutz/
Adblade https://www.adblade.com/doc/privacy
ADBOX http://www.adboxdigital.uk/privacy
Adcash https://adcash.com/legal/
AdClear https://www.adclear.de/datenschutzerklaerung/
Adclouds https://adclouds.io/data-gdpr/
AdColony https://www.adcolony.com/gdpr/
Addictive Mobility https://addictivemobility.com/privacy.html
Addition Plus http://additionplus.com/privacy-policy/
Addroid https://addroid.com/terms.html
AdElement http://adelement.com/privacy-policy.html
Adello http://www.adello.com/privacy-policy
ADEX http://theadex.com
Adform https://site.adform.com/uncategorized/product-and-services-privacy-policy/
AdGibbon BV http://www.agcs.works/legal/
adhood https://www.theadx.com/en/privacy.php
Adikteev https://www.adikteev.com/eu/privacy/
AdKernel https://adkernel.com/privacy-policy/
AdLedge https://adledge.com/data-privacy/
adlocal.net http://adlocal.net/privacy.php
Adloox http://adloox.com/disclaimer
Adludio https://adludio.com/termsandconditions
AdMaster/LnData http://www.admaster.com.cn/eng/index.php?c=abouts&a=content&code=useterms_en
AdMaxim http://www.admaxim.com/admaxim-privacy-policy/
Admedo https://www.admedo.com/privacy-policy
Admetrics https://admetrics.io/en/privacy_policy/
Admixer https://admixer.net/privacy
adnanny.com http://adserver01.de/
Adnetic https://adnetic.ru/policies/privacy
Adobe Advertising Cloud https://www.adobe.com/privacy/general-data-protection-regulation.html
AdPlay https://rtb.adplay-mobile.com/privacy-policy
AdPredictive http://adpredictive.com/optout/
AdRetarget https://adretarget.me/privacy-policy/
Adriver https://www.adriver.ru/about/privacy-en/
AdRoll, Inc. https://www.adroll.com/gdpr
Adsniper http://ad-sniper.com/docs/privacy-en.pdf
Adssets http://adssets.com/policy
adTarget.me https://adtarget.me/privacy.html
Adtelligence https://adtelligence.com/en/data-privacy/
Adtelligent Inc. https://adtelligent.com/terms-and-conditions/
AdTrader https://adtrader.com/privacy.html
AdTriba https://privacy.adtriba.com/
advanced STORE GmbH https://www.ad4mat.com/en/privacy/
Advanse http://advanseads.com/privacy-policy/
Adventive https://www.adventive.com/privacy-policy/
Adventori https://www.adventori.com/fr/avec-nous/mentions-legales/
Adverline https://www.adverline.com/privacy/privacy.html
Advertserve https://privacy.advertserve.com/
Advmaker https://advmaker.net/policy/
advolution.control http://advolution.de/privacy.php
Adways SAS http://www.adways.com/policy/
AdsWizz https://www.adswizz.com/our-privacy-policy/
MCN Network http://mcnetwork.pl/polityka-prywatnosci
YOC https://yoc.com/pl/privacy/
pixfuture https://www.pixfuture.com/privacy-policy/
Adzerk https://dev.adzerk.com/docs/privacy-policy-customers
Adzymic http://www.adzymic.co/privacy
AE Media http://www.aemedia.sg/privacy-policy/
Aedge Performance S.L. https://www.peakadx.com/privacy.php
AerServ https://www.aerserv.com/privacy-policy/
affilinet https://www.affili.net/uk/footeritem/privacy-policy
Aidata https://my.aidata.me/data/uploads/aidata.me-privacy-policy.pdf
Airtory https://airtory.com/privacy_policy.html
Akamai http://www.akamai.com/compliance/privacy
AKTYVUS SEKTORIUS http://business.eskimi.com/datacontrol
Alkemics https://www.alkemics.com/privacy/
All In Views LTD https://www.allinviews.com/privacy-policy
Alooma http://alooma.tv/privacypolicy.htm
Amazon https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010
Amino Payments, Inc. https://www.aminopay.com/gdpr-compliance/
Amobee https://www.amobee.com/trust/privacy-guidelines
Analights https://analights.com/docs/analights-consent-to-the-processing-of-personal-data-en.pdf
Aniview Inc. https://www.aniview.com/privacy-policy/
Answer Media http://www.answermedia.com/privacy
AntVoice https://www.antvoice.com/en/privacypolicy/
APNIC https://labs.apnic.net/privacy.shtml
AppGrowth Inc. https://s3.amazonaws.com/appgrowth-cloud/legal/Privacy-Policy-Appgrowth.pdf
Appier https://www.appier.com/privacy_policy/latest/privacy_policy.html
AppLift https://docs.google.com/document/d/1fdKB858jH_rrs2rwhaS0lzQwvB-JP-uMjfhONgzlZz4/edit
AppLovin Corp. https://www.applovin.com/privacy
AppNexus https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
Appreciate https://appreciate.mobi/page.html#/end-user-privacy-policy
appTV https://www.apptv.com/privacy-policy
Arbigo Inc. http://www.arbigo.com/terms–policy.html
Arrivalist https://www.arrivalist.com/privacy#gdpr
Art of Click http://www.artofclick.com/privacy-policy/
Artsai http://www.artsai.com/home/privacy/
AudienceProject http://privacy.audienceproject.com/for-users/
Audiencevalue https://www.audiencevalue.com/legal.php
Aunica http://www.aunica.com/privacy/privacy.html
Avocet http://avocet.io/privacy-portal
Azameo http://www.azameo.fr/en/privacy-policy-notice/
BannerBuilder http://bannerbuilder.co.nz/privacy-policy/
Batch Media http://batch.ba/datenschutzerklarung/
BDSK Handels GmbH & Co. KG https://www.xxxlutz.de/ocms/privacy
Beeswax https://www.beeswax.com/privacy.html
Betgenius http://betting.geniussports.com/connextra-service-terms-conditions/
Bidease https://bidease.com/terms-of-use
BidMotion http://www.bidmotion.com/gdpr
Bidswitch http://www.bidswitch.com/privacy-policy/
Bigabid http://www.bigabid.com/data-protection/gdpr
Bizible https://www.bizible.com/gdpr
Blismedia http://www.blis.com/privacy/
Blue http://getblue.io/privacy
Bluecore, Inc. https://www.bluecore.com/privacy-policy/
Blueworks https://hleb.agency/policy/eng/index.html
Bombora http://bombora.com/privacy
Bonzai https://www.bonzai.co/privacy2018.html
Booking.com https://www.booking.com/content/privacy.en-gb.html
Brainworkz http://brainworkz.eu
Branch https://branch.io/policies/
Bridgewell http://www.bridgewell.com.tw/privacy/
Bucksense https://www.bucksense.com/platform-privacy-policy/
C3 Metrics https://c3metrics.com/privacy
Cablato http://cablato.com/privacy
CapitalData https://www.capitaldata.fr/charte-vie-privee-display-personnalise/
Cauly https://www.cauly.net/index.html#/home/privacy4
Cedato https://www.cedato.com/privacy-policy/
Celtra https://www.celtra.com/privacy-policy/
Centro https://www.centro.net/privacy-policy/
Chalk Digital http://www.chalkdigital.com/privacy-policy-2/
Cheq https://www.cheq.ai/privacy
Chitika https://chitika.com/privacy-policy/
Cint https://www.cint.com/participant-privacy-notice/
Clearstream.TV, Inc https://www.clearstream.tv/privacy-policy
Clickagy https://www.clickagy.com/privacy/
ClickForce http://www.clickforce.com.tw/site/privacyPolicy
Clickonometrics https://www.clickonometrics.com/optout/
Clickpoint http://site.clickpoint.com/privacy
Clinch https://clinch.co/pages/privacy.html
Cloud Technologies http://green.erne.co/assets/PolicyCT.pdf
Cloudflare https://www.cloudflare.com/security-policy/
CoAdvertise http://www.coadvertise.com/en/gdpr/
CollegeHumor http://www.collegehumor.com/static/privacy/policy
Combell https://www.combell.com/nl/over-combell/privacy-policy
Commanders Act https://www.commandersact.com/en/privacy/
comScore https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy
Connatix https://connatix.com/privacy-policy/
Connexity http://connexity.com/gb/privacy-policy/
Constant Contact https://www.constantcontact.com/legal/privacy-statement
Contobox (by Crucial Interactive) http://www.advertisers.contobox.com/privacy-policy
Conversant/CJ Affiliate https://www.conversantmedia.eu/legal/privacy-policy
Conversion Logic http://www.conversionlogic.com/privacy-policy-overview/
Conversive https://conversive.nl/privacy/
Cortex http://www.heraldweekly.com/privacy-policy/
Credebat https://www.credebat.com/privacy-policy
Crimtan https://crimtan.com/privacy-ctl/
Criteo https://www.criteo.com/privacy/
CrossInstall, Inc https://www.crossinstall.com/data
Crutchfield https://www.crutchfield.com/support/privacy.aspx
CUBED http://cubed.ai/privacy-policy/gdpr/
Cuebiq https://www.cuebiq.com/privacypolicy/
CyberAgent https://adtech.cyberagent.io/privacy
d3media http://www.d3sv.net/privacy/
DAC http://www.dac.co.jp/english/utility/rule
Datalicious https://www.datalicious.com/privacy/
DataXu https://www.dataxu.com/gdpr/
DaVinci11 http://www.adsfactor.com/gdpr.html
DeepIntent https://www.deepintent.com/datapolicy/
Delta Projects http://www.deltaprojects.com/data-collection-policy/
DeltaX http://www.deltax.com/gdpr.html
Demand Side Science, Inc. http://demand-side-science.jp/privacy
Demandbase https://www.demandbase.com/privacy-policy/
DENTSU http://www.dentsu.co.jp/terms/data_policy.html
Dentsu Aegis Network http://www.dentsu.com/termsofuse/data_policy.html
Digiseg http://www.digiseg.io/GDPR/
Digitec Galaxus AG https://www.digitec.ch/de/Wiki/2791
Digitize http://www.digitize.ie/online-privacy/
Display.direct https://display.direct/wp-content/uploads/2018/04/Privacy-Policy.pdf
DistroScale http://www.distroscale.com/about/privacy-policy/
DMA Institute https://www.dma-institute.com/privacy-compliancy/
Dochase http://www.dochase.com/privacy.html
Double Check https://adchex.com
DoubleVerify https://www.doubleverify.com/privacy/
Downstream.ai http://www.downstream.ai/privacy.html
DServe http://dserve.dentsu360th.com/privacy-policy
Dstillery https://dstillery.com/privacy-policy/
DTS https://client.adhslx.com/privacy.html
DYNADMIC http://eu.dynadmic.com/privacy-policy/
DynAdmic Corporation http://us.dynadmic.com/privacy-policy/
E-Contenta https://e-contenta.com/en/privacy/
E-Planning https://www.e-planning.net/en/privacy.html
EASYmedia https://www.rvty.net/gdpr
eBay https://www.ebay.com/help/policies/member-behaviour-policies/user-privacy-notice-privacy-policy?id=4260#section12
ebuilders http://ebuilders.nl/privacy
econda GmbH https://www.econda.de/service/datenschutz/
Effinity https://www.effiliation.com/politique-confidentialite.html
eMarketingSolutions https://emarketingsolutions.es/privacy-policy
Emerse https://www.emerse.com/privacy-policy/
emetriq https://www.emetriq.com/datenschutz/
engageBDR http://engagebdr.com/terms/EngageBDR_Buyer_Addendum_December_2015.pdf
Ensighten https://www.ensighten.com/privacy-policy/
ENVISIONX LTD http://envisionx.co/privacy
Epic Combo http://adagnit.io/privacy-policy/
Erate http://www.eratead.com/privacy_policy.pdf
eSearchVivsion http://www.esvdigital.com/cgu/
Essens https://essens.no/privacy-policy/
ESV https://www.wizaly.com/terms-of-use#privacy-policy
Etu Corporation https://www.etusolution.com/index.php/en/about/gdpr
Eulerian Technologies https://www.eulerian.com/en/privacy/
EVC http://morequalifiedleads.co.uk/privacy.html
Evidon https://www.evidon.com/resources/privacy-statement/
Exactag https://www.exactag.com/en/data-privacy/
Exponential http://exponential.com/privacy/
Exposebox http://www.exposebox.com/policy.html
Extreme Reach https://extremereach.com/privacy-policy/
Eyereturn Marketing https://eyereturnmarketing.com/privacy/
F@N communications http://www.fancs.com/privacypolicy
Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/update
Fiverr https://www.fiverr.com/privacy-policy
Flashtalking http://www.flashtalking.com/privacypolicy/
FlixMobility https://www.flixbus.com/privacy-policy
Forbes https://www.forbes.com/fdc/privacy.html
Foursquare https://foursquare.com/legal/privacy
Fractional Media https://www.fractionalmedia.com/privacy-policy
Freckle IoT https://freckleiot.com/privacy-policy/
Fringe81 http://www.fringe81.com/privacy/
FuelX http://www.fuelx.com/privacy
FUSIO BY S4M http://www.s4m.io/privacy-policy/
Fyber https://www.fyber.com/legal/gdpr-faqs/
GDM Services, Inc d/b/a Fiksu DSP https://fiksu.com/gdpr/
Gemius https://www.gemius.com/cookie-policy.html
GetIntent https://getintent.com/privacy/
GfK https://sensic.net/
Giantmedia http://giantmedia.com/about-giant/privacy-policy/
GlobalWebIndex http://legal.trendstream.net/non-panellist_privacy_policy
GO.PL https://go.pl/polityka-bezpieczenstwa-danych-osobowych/
GoldSpot Media https://corp.fluct.jp/privacy/gsm/
Goodway Group https://goodwaygroup.com/privacy-policy/
GP One http://www.gsi-one.org/templates/gsi/en/files/privacy_policy.pdf
Gridsum https://ad2.gridsumdissector.com/about-googleadwords-privacy?lang=en
GroovinAds http://www.groovinads.com/en#privacy_modal
GroundhogTech http://www.ghtinc.com/mi-dsp/privacy-policies/
GroundTruth https://www.groundtruth.com/privacy-policy/
Gruuv Interactive https://www.gruuvinteractive.com/privacy-policy/
Gruvi http://www.gruvi.tv/gdpr
gskinner https://createjs.com/legal/privacy.html
Haensel AMS https://haensel-ams.com/data-privacy/
Happyfication inc https://happyfication.com/privacy-policy/
Havas Media France – DBi http://www.centraltag.com/commercial/policy/index.action
hbfsTech http://www.hbfstech.com/fr/privacy.html
Herolens https://herolens.com/privacy.html
HockeyCurve http://hockeycurve.com/optout.html
Hotels.com L. P. https://uk.hotels.com/customer_care/privacy.html
Housing.com https://housing.com/terms.html
HQ GmbH https://www.hqgmbh.eu/datenschutz.html
hurra.com http://www.hurra.com/impressum
hybrid.ai https://hybrid.ai/data_protection_policy
iBILLBOARD http://www.ibillboard.com/privacymanagement/
IBM https://www.ibm.com/customer-engagement/digital-marketing/gdpr
IGAWorks http://www.igaworks.com/en/rule_user.html
Ignition One https://www.ignitionone.com/privacy-policy/gdpr-subject-access-requests/
Impact https://impact.com/privacy-policy/
Improve Digital https://www.improvedigital.com/privacy-policy/
INCUBIQ https://www.wootled.com/privacy
Index Exchange http://www.indexexchange.com/privacy/
Infectious Media https://impressiondesk.com/
INFOnline https://www.infonline.de/datenschutz/
Inmind https://opinion.com.ua/Default.aspx?p=confidential&l=1
InMobi https://www.inmobi.com/privacy-policy-for-eea
Innity https://www.innity.com/privacy-policy.php
Innovid http://www.innovid.com/privacy-policy
Inspired Mobile https://www.inspired-mobile.com/GDPR-how/
Instinctive https://instinctive.io/privacy
Integral Ad Science http://www.integralads.com/privacy-policy
intelliAd https://www.intelliad.de/datenschutz
interia.pl http://prywatnosc.interia.pl
Interplus https://www.now-tracking.com/privacy.html
Interpolls https://www.interpolls.com/privacy
Interpublic Group https://www.interpublic.com/privacy-notice
Interrogare GmbH https://www.interrogare.de/en/contact/data-protection/
Intimate Merger https://corp.intimatemerger.com/privacypolicy-en/
IOTEC https://www.iotecglobal.com/privacy-policy/
IQM https://iqm.com/privacy-policy
Jampp https://jampp.com/privacy-policy/
Jivox http://www.jivox.com/privacy/
Joystick Interactive http://joystickinteractive.com/privacy.html
JustWatch https://www.justwatch.com/uk/imprint
Kadam https://www.kadam.net/ru/privacy-policy
Kantar https://www.kantarmedia.com/global/privacy-statement
KAYAK https://www.kayak.com/privacy
KEEN http://www.ingenio.com/documents/help/privacypolicy.asp
KeyCDN https://www.keycdn.com/gdpr
Kimia Group https://kimiagroup.com/privacy-policy.html
Knorex https://www.knorex.com/privacy
Kochava https://www.kochava.com/support-privacy/
KPI Solutions https://www.adv.admeme.net/en/privacy/optout.html
Kwanko http://www.kwanko.com/gdpr
Kwanzoo http://www.kwanzoo.com/cms/gdpr-privacy-addendum/
LANDS’ END https://www.landsend.com/customerservice/legal_policies/privacy/
Lifesight https://www.lifesight.io/privacy
LifeStreet http://www.lifestreet.com/privacy
Liftoff https://liftoff.io/privacy-policy/
Ligatus https://www.ligatus.com/en/privacy-policy
LINK Institut http://www.link.ch/privacy
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Linkstorm https://www.linkstorm.net/privacy/
ListenLoop https://listenloop.com/user-consent-policy
LiveIntent https://liveintent.com/services-privacy-policy/
LivelyImpact http://www.livelyimpact.com/privacy-policy.html
LiveRamp https://liveramp.com/service-privacy-policy/
LKQD http://www.lkqd.com/privacy-policy/
Localsensor https://www.localsensor.com/privacy.html
Localstars https://www.localstars.com/localstars-privacy-policy
Lockon https://www.ebis.ne.jp/gdpr_e/
LOKA Research https://lokaplatform.com/privacy/
LoopMe https://loopme.com/privacy/
Lotame https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
LotLinxÂŽ https://www.lotlinx.com/privacy-statement/
Louder http://louder.com.au/privacy/
Lucid https://drive.google.com/file/d/15XwJA8U1WixiYRIqz1dBq-gokgLLszpi/view?usp=sharing
M,P,NEWMEDIA, https://www.mp-newmedia.com/datenschutz
Macromill group https://www.metrixlab.com/privacy-statement/
MADGIC https://www.madgic.com/privacy-and-protection-policy/
Maelico LTD http://hyperadx.com/privacy_policy.html
Mail.ru https://help.mail.ru/mail-help/UA
MainADV http://www.mainad.com/privacy-policy
Manage.com https://www.manage.com/privacy-policy/
Market Points, Inc. http://www.marketpointsinc.com/privacy.html
Marketing Science Consulting Group, Inc. http://mktsci.com/privacy_policy.htm
Markit https://www.markitdigital.com/products/ads/privacy-policy/
Mashero http://www.mashero.com/en/privacy-protection
Maverick https://www.mvrck.co.jp/privacy/about-targeting-ad/
MaxCDN https://www.maxcdn.com/gdpr/
MBR Targeting Gmbh https://privacy.mbr-targeting.com
Media Force http://www.mediaforce.com/privacy.html
media.ventive GmbH http://www.contentspread.net/?page=privacy
Mediahead http://mediahead.com
MediaMath http://www.mediamath.com/privacy-policy/
MEDIAN http://www.median.eu/en/privacy-policy/
Mediarithmics https://www.mediarithmics.com/en/data-privacy.html
mediasmart https://mediasmart.io/privacy/
MediaWallah http://mediawallah.com/privacy-policy/
Meetrics https://www.meetrics.com/en/data-privacy/
Metalyzer https://metapeople.com/datenschutz/
MGID https://www.mgid.com/privacy-policy
Miaozhen Systems http://www.miaozhen.com/index.php/EN/Index/articontent/articleid/202.html
MicroAd https://www.microad.co.jp/privacy/
Millemedia https://www.millemedia.de/datenschutz/
MindTake Research https://www.mindtake.com/en/reppublika-privacy-policy
MiQ http://wearemiq.com/privacy-policy/
Mixmarket Affiliate Network http://mixmarket.biz/confidential/
Mixpo http://www.netsertive.com/privacy-policy/
Mobfox https://www.mobfox.com/privacy-policy/
Mobile Innovations http://paypersale.ru/index/optout
Mobitrans http://www.mobitrans.net/privacy-policy/
Mobpro http://mobpro.com/privacy.html
Mobusi https://www.mobusi.com/privacy.en.html
Mobvista/Mintegral https://www.mintegral.com/en/privacy
Moloco Ads http://www.molocoads.com/private-policy.html
Momentum http://www.m0mentum.co.jp/privacy.html
Mopedo http://mopedo.com/privacy-terms/
MSI-ACI http://site.msi-aci.com/Home/FlexTrackPrivacy
N2 https://n2.fi/privacy-policy/
Nano Interactive http://www.nanointeractive.com/privacy
Naoplay http://www.digigladd.com/privacy.php
Native Touch https://nativetouch.com/privacy-policy/
NativeAds.com https://nativeads.com/privacy-policy.php
Navegg https://www.navegg.com/en/privacy-policy/
Neodata Group https://www.neodatagroup.com/en/security-policy
NEORY GmbH https://www.neory.com/privacy.html
Net Info https://www.netinfocompany.bg/privacy.php
NET-Metrix AG https://www.net-metrix.ch/ueber-uns/datenschutzerklaerung
Netflix http://www.netflix.com/google-3PAS-info
Netquest https://www.nicequest.com/us/privacy
Netscore http://netscore.pl/polityka-prywatnosci/
NetSuccess https://www.inres.sk/optout/index_sk.html
Neuralone https://web.neural.one/privacy-policy/
Neustar https://www.home.neustar/privacy
NEXD https://nexd.com/privacy-policy/
Nexus Soft https://www.nexus-soft.org/index/privacy
Nielsen http://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement/digital-measurement.html
NinthDecimal http://www.ninthdecimal.com/privacy-policy-terms-of-service/
Nordic Factory Solutions AB https://www.bannerflow.com/privacy
Norstat https://opinion-people.com/dataprotection
Novem http://www.novem.pl/doc/Novem_polityka_prywatnosci.pdf
nugg.ad https://nugg.ad/de/datenschutz/allgemeine-informationen.html
numberly http://ads.1000mercis.com/us.html
Oath https://policies.oath.com/xw/en/oath/privacy/enterprise/b2bprivacypolicy/
Objective Partners https://www.objectivepartners.com/cookie-policy-and-privacy-statement/
Omnicom Media Group https://www.omnicommediagroup.com/disclaimer.htm
OmniVirt https://www.omnivirt.com/tos/privacy/
On Device Research https://ondeviceresearch.com/GDPR
OneDigitalAd Technologies https://www.onedigitalad.com/privacy/privacyPolicy.html
OneTag https://www.onetag.net/privacy/
Onseo http://onseo.biz/privacy.html
OpenSlate https://www.openslate.com/general-data-protection-regulation-gdpr-compliance-statement/
OpenX Technologies https://www.openx.com/legal/privacy-policy/
OpinionAds https://opinionads.com/privacy
Optimise https://www.optimisemedia.com/privacy_policy/
Optimize LCC D.B.A Genius Monkey https://www.geniusmonkey.com/gdpr.php
Optomaton http://optomaton.com/privacy.html
Oracle Data Cloud https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
Orbis Video http://www.orbisvideo.com/privacy-policy/
OTTO https://www.otto.de/shoppages/service/about/datenschutzinformation/aboutprivacyneedtoknow
OVC GmbH https://www.kissnofrog.com/legal/privacy
Overstock https://help.overstock.com/help/s/article/PRIVACY-AND-SECURITY-POLICY
Oxford BioChronometrics https://oxford-biochron.com/privacy-policy/
Papayamobile https://affiliate.appflood.com/gdpr
Parrable https://www.parrable.com/privacy
Parship https://www.parship.de/privacypolicy/
Pathmatics https://www.pathmatics.com/privacy#advertising
PERMODO http://permodo.com/de/privacy.html
Persona.ly http://persona.ly/privacy_policy
Phaistos Networks http://adman.gr/gdpr
Pi-rate / pubintl https://pi-rate.com.au/privacy.html
Pixalate http://www.pixalate.com/privacypolicy/
Piximedia https://piximedia.com/privacy/
Placecast http://placecast.net/privacy_policy.html
Placed https://www.placed.com/privacy-policy
Platform161 https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/
Platform360 http://platform360.co/privacy.html
PlatformOne https://www.platform-one.co.jp/data/
PMG https://www.pmg.com/privacy-policy/
Polldaddy https://automattic.com/privacy/
Polytab https://infernotions.com/privacy-notice/
PopRule http://purposelab.com/privacy/
ProData Media http://prodata.media/gdpr.html
ProgSol.cz http://www.impressionmedia.cz/files/Zasady-ochrany-a-zpracovani-osobnich-udaju-IM.pdf
Protected Media http://www.protected.media/privacy-policy/
Publicis Groupe https://www.publicismedia.de/datenschutz/
PubMatic https://pubmatic.com/legal/privacy-policy/
Pulpo (An Entravision Company) https://www.pulpo.com/en/privacy-policy/
PulsePoint https://www.pulsepoint.com/privacy-policy
Pure Cobalt https://www.purecobalt.com/policy/
Qantas http://www.qantas.com/au/en/support/privacy-and-security.html#our-contact-details
Quadas http://www.quadas.com/ys.php?gid=0
Qualia https://bluecava.com/privacy-policy
Qualtrics https://www.qualtrics.com/uk/platform/gdpr/
Quantasy http://planqk.com
Quantcast https://www.quantcast.com/privacy/
QuarticON http://quarticon.com/privacy-statement/
Quple http://quple.io/privacy.html
Rackspace http://www.rackspace.com/gdpr
Rakuten Marketing https://rakutenmarketing.com/legal-notices/services-privacy-policy
RAM http://www.rampanel.com/ram_privacy_policy.html
Reactive http://reactive-agency.ru/
Realytics https://www.realytics.io/gdpr-and-how-realytics-is-getting-ready/
Realzeit https://realzeit.io/privacy.html
Recruit JP https://www.r-ad.ne.jp/optout/
REES46 https://docs.rees46.com/display/en/Legal
Refined Labs https://www.refinedlabs.com/datenschutz-rfa
Relay42 https://relay42.com/privacy
Remerge http://remerge.io/privacy-policy.html
Resonate https://www.resonate.com/privacy-policy/
RevenueMantra http://www.revenuemantra.com/privacy.html
RevJet https://www.revjet.com/privacy
Rezonence https://rezonence.com/privacy-policy/
RhythmOne LLC https://www.rhythmone.com/landing/gdpr
RichMedia Studio http://www.richmediastudio.com/privacy_policy/
RIESENIA.com https://www.adboost.sk/gdpr.html
RN SSI Group https://www.valuedopinions.co.uk/privacy
ROMIR http://ssp.rmh.ru/files/privacy_policy_eng.pdf
Rontar https://www.rontar.com/content/content-324
Roq.ad https://www.roq.ad/privacy-policy
Roy Morgan Research http://www.roymorgan.com/digital-privacy
RTB House https://www.rtbhouse.com/gdpr/
Rubicon Project http://rubiconproject.com/rubicon-project-yield-optimization-privacy-policy/
Rutarget https://segmento.ru/en/gdpr
Salesforce DMP https://www.salesforce.com/company/privacy/
Sape https://traffic.sape.ru/policy.html
Scenestealer http://www.scenestealer.tv/privacy-policy
SCIBIDS TECHNOLOGY http://scibids.com/privacy
Scigineer https://www.scigineer.co.jp/privacy/
Scoota http://scoota.com/privacy-policy/
Seenthis https://seenthis.co/privacy-notice-2018-04-18.pdf
Sellpoints https://retargeter.com/legal-privacy/
Semasio GmbH http://www.semasio.com/privacy-policy/
SFR http://www.sfr.fr/securite-confidentialite.html
Sharethrough, Inc. https://platform-cdn.sharethrough.com/privacy-policy
Sift Media https://www.sift.co/privacy
Signal https://www.signal.co/privacy-policy/
Silver Egg Technology http://www.silveregg.co.jp/GDPR
Simplaex GmBH https://simplaex.com/advertising-privacy-policy/
Simpli.fi https://www.simpli.fi/site-privacy-policy2/
Sizmek https://www.sizmek.com/privacy-policy/
Sketchfab, Inc. https://sketchfab.com/privacy
Sled, Inc. http://www.parsec.media/privacy-policy/
Smaato https://www.smaato.com/privacy/
Smadex http://smadex.com/end-user-privacy-policy/
Smart http://smartadserver.com/company/privacy-policy/
Smart.bid ltd http://www.smart.bid/privacy/
smartclip Holding AG http://privacy-portal.smartclip.net
Smartology https://www.smartology.net/privacy-policy/
SMARTSTREAM https://www.smartstream.tv/de/datenschutz
Snitcher.com http://help.snitcher.com/general-information/does-snitcher-conform-to-the-gdpr
So-net Media Networks http://www.so-netmedia.jp/cookie/index.html
Sociomantic https://www.sociomantic.com/privacy/en/
Sodel Software Solutions Pvt. Ltd. http://www.audience73.com/privacy.html
Softcrylic https://softcrylic.com/privacy-policy/
Softcube http://softcube.com/privacy-policy
Sojern https://www.sojern.com/privacy/product-privacy-policy/
Somo Audience https://somoaudience.com/legal/
Somplo http://somplo.com/privacy-policy/
SourceKnowledge http://www.sourceknowledge.com/privacy
Sovrn https://www.sovrn.com/privacy-policy/
SPACE ADSERVER https://adx.space/policy.html
Sparks47 http://www.sparks47.com/privacy/
Spartoo https://www.spartoo.co.uk/data_protection.php
Splicky https://www.splicky.com/de/web/privacy
Spotad http://www.spotad.co/privacy-policy/
SpotX https://www.spotx.tv/privacy-policy/
Spring Venture Group http://www.springventuregroup.com/privacy-policy/
SpringServe https://springserve.com/consumer-privacy
Stage Flag http://stageflag.com/privacy/
StartApp https://www.startapp.com/policy/privacy-policy/
Stratio Big Data https://www.mutua.es/politica-cookies/
StreamRail https://www.ironsrc.com/wp-content/uploads/2016/11/ironSourceDisplayPrivacyPolicy.pdf
SUITE 66 http://www.suite66.com/privacy-policy/
Supership https://supership.jp/optout/
Survata https://www.survata.com/respondent-privacy-policy/
Suzumuchi http://suzuserver.dk/GDPR/
TabMo http://static.tabmo.io.s3.amazonaws.com/privacy-policy/index.html
Taboola https://www.taboola.com/privacy-policy
TACTIC™ Real-Time Marketing http://tacticrealtime.com/privacy/
Tagtoo https://www.tagtoo.com.tw/privacy_en.html
Tail https://www.tail.digital/#privacy
Taiwan Mobile Co Ltd http://www.ghtinc.com/mi-dsp/privacy-policies/
tapCLIQ https://www.tapcliq.com/privacy
Tapklik https://www.tapklik.com/gdpr
TapSense https://www.tapsense.com/company/privacy-policy
Taptica https://www.taptica.com/privacy/
Teads.TV https://teads.tv/privacy-policy/
Tealium https://tealium.com/protecting-your-privacy-and-your-data/
TEEMO https://teemo.co/fr/confidentialite/
Telecoming http://www.telecoming.com/privacy-policy/
TenMax https://www.tenmax.io/gdpr-privacy-policy
The Bridge https://bridgecdi.com/privacy.php
The Reach Group https://www.reachgroup.com/en/privacy-statement/
The Trade Desk https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy
Thomann https://www.thomann.de/de/compinfo_privacy.html
Thomann GmbH https://www.thomann.de/de/compinfo_privacy.html
ThoughtLeadr http://www.thoughtleadr.com/privacy-policy/
Thunder https://makethunder.com/privacy
TimeOne https://www.timeonegroup.com/privacy-policies/
Tinkoff.ru https://static.tinkoff.ru/documents/docs/processing-personal-data.pdf
Touch Ads https://touchads.com/company-index.html#privacy-policy
Tradedoubler http://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/
Trafmag http://trafmag.com/policy#gdpr
travel audience – An Amadeus Company https://travelaudience.com/product-privacy-policy/
Treepodia https://www.treepodia.com/En/docroot/Documents/Treepodia_Website_and_Platform_Privacy_Policy.pdf
Trend Research https://trendfrage.de/?ID=135
TreSensa http://tresensa.com/eu-privacy/index.html
Tribes Research https://www.tribesresearch.co.uk/terms-conditions-cookie-and-privacy-policy/
TripleLift https://triplelift.com/privacy/
TROVIT https://corporate.trovit.com/politica-de-privacidad
True Ultimate Standards Everywhere Inc. https://www.trustarc.com/privacy-policy/
TruEffect https://trueffect.com/privacy-policy/
Turbobytes https://www.turbobytes.com/gdpr/
TVadSync https://www.tvadsync.com/privacy-policy/
Twinpine http://twinpinenetwork.com/privacy-policy/
twyn http://www.twyn.com/datenschutz.html
Ubimo http://www.ubimo.com/privacy/
ucfunnel https://www.ucfunnel.com/privacy-policy
UDG https://www.udg.de/wp-content/uploads/2018/04/privacy_policy_EN.pdf
Umeng Plus Beijing Technology Limited Company https://dip.umeng.com/opt_out.html?spm=a211g2.181323.0.0.5c633604LjuRQc
Underdog Media https://underdogmedia.com/privacy-policy/gdpr
Undertone https://www.undertone.com/privacy/
UNICORN https://uncn.jp/cup?lan=en
Unisport https://www.unisport.dk/privacy/
Universo Online http://www.dynad.net/
usemax (Emego GmbH) http://www.usemax.de/?l=privacy
Ve Interactive https://www.ve.com/privacy-policy
Vertoz https://www.vertoz.com/gdpr
Vertriebswerk https://eazy.de/agb
Verve https://www.verve.com/privacy-policy/
Viant https://viantinc.com/privacy-policy/
Vidazoo http://www.vidazoo.com/privacy
Video Research Interactive https://www.videoi.co.jp/privacy/
Videology https://videologygroup.com/en/privacy-policy/
Viewbix http://corp.viewbix.com/cookie-policy/
Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy
Virtual Minds https://virtualminds.de/datenschutz/
VIVALU http://www.vivalu.com/downloads/de_DE/VIVALU_Datenschutz_2018.pdf
Vodafone GmbH https://www.vodafone.de/unternehmen/datenschutz-privatsphaere.html
VRTCAL https://vrtcal.com/docs/Terms.pdf
Vserv https://www.vserv.com/privacy-policy/
Vuble http://vuble.tv/privacy
WAP.CO.UK http://www.wap.co.uk/privacy.html
Wavenet https://www.wavenet.com.tw/privacy/
Waystack https://www.wayfair.com/customerservice/general_info.php#privacy
Weborama https://weborama.com/e-privacy/
Whichit UK Ltd https://www.getwhichit.com/dataprotection
White Ops https://www.whiteops.com/privacy
Wider Planet http://info.jp.widerplanet.com/policy/privacy?lang=en
Widespace https://www.widespace.com/legal/privacy-policy-notice/
Wonderbly https://wonderbly.com/pages/privacy-policy
WPP https://www.groupm.com/mplatform-privacy-policy
X-Social http://www.xsocialgroup.com/PrivacyPolicy.html
Yabbi http://dsp.yabbi.me/#popup-privacy
Yandex https://yandex.ru/legal/confidential/
YieldMo https://www.yieldmo.com/privacy/
Yieldr https://www.yieldr.com/privacy/
YOOSE https://www.yoose.com/privacy-policy
YOptima http://www.yoptima.com/privacy-policy
YouGov https://yougov.co.uk/about/terms-combined/#/terms
Yusp http://www.yusp.com/yusp-privacy-policy/
Zanox https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy
Zebestof http://www.zebestof.com/en/about-us-2/privacy-en/
Zentrick https://www.zentrick.com/privacy-policy/
ZMS https://zms.zalando.com/#
Zucks http://zucks.co.jp/en/privacy/
Zuuvi http://zuuvi.com/en/privacy.php
ZypMedia http://www.zypmedia.com/privacy-policy
360 http://www.360.cn/privacy/v3/bpsxy.html

VI. Dopasowywanie reklam.

Poniżej możesz dostosować swoje ustawienia w zakresie zbierania informacji określających Twój sposób korzystania z naszych serwisów i wykorzystywania ich w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy najbardziej dopasowanej do uzyskanych informacji oraz udostępnienia i dalszego przetwarzania tych informacji przez inne podmioty wyświetlające lub zlecające reklamę w Internecie. Poniższy wybór nie dotyczy jednak dopasowywania reklam na naszych stronach w oparciu o informacje uzyskane przez naszych partnerów lub ich kontrahentów na stronach internetowych innych podmiotów.

reklamy nie są personalizowane

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Radio GRA informuje, że używa na swoim portalu technologii cookies, czyli plików tekstowych (tzw. ciasteczek), do rejestrowania informacji o tym, które strony użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z serwisu. Nie zawierają żadnych danych osobowych. Służą pozyskaniu informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika. Pozwalają również na ocenę, jakie są upodobania i oceny użytkowników, aby zgodnie z nimi ulepszać nasz portal.

Cookies umożliwiają ponadto łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy oraz zapamiętywanie ustawień wybranych przez użytkowników. Są wykorzystywane przez nas również do celów statystycznych i prezentacji reklam.

Pozwalamy na wykorzystywanie plików cookies na naszym portalu innym podmiotom, w tym: serwisowom Facebook, Twitter, Blip, Wykop. Pliki te wykorzystywane są m.in. w przypadku aktywności Lubię to/Udostępnij/Dodaj komentarz.

Jak możesz zarządzać swoimi plikami „cookies”?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z portalu, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies, wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Urządzenia mobilne:

 • Android
 • Safari
 • Windows Phone
 • Blackberry

Flash cookies

Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie odtwarzacza Flash na GRA.fm uniemożliwi odtwarzanie większości treści.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Konfiguracja Konta, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie, bez informowania o tym użytkowników.

Kontakt

Firma zbierająca dane: Radio GRA Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 166, 87-100 Toruń, Polska.
tel. 566764144 fax 56676 41 49
e-mail: it@gra.fm

W razie pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

 

Regulamin Konkursów Radia GRA:

Regulamin ogólny konkursów organizowanych na antenie Radia „Radio GRA Toruń”, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540).

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursów jest Radio GRA w Toruniu – Spółka Multimedia Sp. z o.o.; Al. Waszyngtona 1; 30-204 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003445, NIP: 677-10-04-602, REGON 350739197. (dalej jako „Spółka”) zwane dalej Organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie.
 2. Konkursy organizowane będą przez Organizatora na antenie stacji radiowej Radio GRA Toruń
 3. Konkursy będą organizowane przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie stacji radiowej Radio GRA Toruń
 4. W przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, Organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.gra.fm
 5. Fundatorem nagród jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.
 6. Konkursy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. 7. Uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy Organizatora i Sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 8. Każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej.

 

 • 2

Warunki uczestnictwa w konkursach

 1. 1. W celu wzięcia udziału w danym konkursie, Uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane na antenie stacji radiowej RADIO GRA Toruń lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi.
 2. Jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat.
 3. Dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego na antenie radia Radio GRA Toruń lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi.

 

 • 3

Prawa autorskie

 

 1. W wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: Utworem), wówczas przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że:
 2. a) zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach;
 3. b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;
 4. c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.
 5. 2. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie RADIOGRA Toruń, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
 6. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:
 7. a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
 8. b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
 9. c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
 10. d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,
 11. e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet,
 12. f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach.
 13. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości -przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także napraw i wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 14. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
 15. a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
 16. b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
 17. c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika;
 18. d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
 19. Powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że Organizator może korzystać z przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.

 

 • 4

Nagrody

 

 1. Nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty CD, płyty DVD, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. Nagrody w każdym przypadku określa Organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje Organizator.
 2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią.
 3. W przypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez Organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 4 regulaminu, stanowi inaczej.

 

 • 5

Dane osobowe

 

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio GRA w Toruniu, Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k.z siedzibą w Krakowie przy Al. Waszyngtona 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000660949,przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 6770072027, REGON 350637551.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu -art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
 3. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
 4. Jeżeli w związku z udziałem w konkursie Uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych –zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia:
 5. a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w Konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu,
 6. b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych.
 7. c) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę.
 9. W celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego –spółki Grupa RMF sp. z o.o. sp.k.
 10. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
 11. a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;

 

 1. b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 2. c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).
 3. d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 5. Osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, jak również do cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: Radio GRA Toruń, adres korespondencyjny: Szosa Chełmińska 166, 87-100 Toruń
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Szosa Chełmińska 166, 87-100 Toruń
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Radia GRA w Toruniu – Szosa Chełmińska 166, 87-100 Toruń

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2023-09-24